regulamin

Zadaj pytanie naszym specjalistom:

Imię:


Nazwisko:


E-Mail:


PytanieRegulamin portalu Operacjeplastyczne.info

 

 

Art. 1

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu informacyjnego Operacjeplastyczne.info.


Art. 2


Regulamin i przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela serwisu Operacjeplastyczne.info.


Art. 3


Podmiotem prowadzącym i zarządzającym serwis Operacjeplastyczne.info jest firma Omnicomp.pl Bartosz Mikuliszyn, ul H. Ordonówny 9/5, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-305-46-24.


Art. 4


Każdy Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także przestrzegania netykiety podczas korzystania z Serwisu.


Art. 5


Użytkownikiem serwisu jest każda osoba, która korzysta z serwisu fizyczna lub prawna, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu w całości.


Art. 6


Użytkownicy serwisu , korzystający z linka „Rejestracja” mogą dokonać rejestracji w serwisie operacjeplastyczne.info, co zapewni im dostęp do swoich danych ich aktualizacji bądź poprawy. Umożliwi też korzystanie z serwisu w szerszym zakresie.


Art. 7


Rejestracja w serwisie polega wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie zgodnie z prawdą i aktywacji konta.


Art. 8


Podczas procesu rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.


Art. 9


Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcjonalności serwisu i dobrowolne według uznania użytkownika korzystanie z płatnych usług i funkcjonalności. Po dokonaniu weryfikacji konta, użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcjonalności serwisu.


Art. 10


Weryfikacja Konta polega na zaakceptowaniu przez administratora danych podanych przez użytkownika.


Art. 11

Zarejestrowany użytkownik serwisu ma prawo do:
- posiadania własnego konta i profilu w serwisie,
- zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,
- przeglądania profili innych użytkowników, ,
- publikowania materiałów własnych.


Art. 12


Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione.
W szczególności niedozwolone jest:
- używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
- umieszczanie materiałów pornograficznych,
- promowanie innych stron internetowych bez pisemnej zgody administratora,
- rozsyłanie tzw. spamu,
- umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

- zakazane jest dostarczanie i publikowanie w serwisie przez użytkowników treści i materiałów o charakterze bezprawnym, naruszającymi prawa osób trzecich.


Art. 13


Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji

 

Art. 14


Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, wad innej natury, a także nie udziela gwarancji że rezultat uzyskanych informacji, co do ich merytorycznej zawartości, szczegółowości i przydatności dla użytkownika. Właściciel ma prawo w każdej chwili zawiesić działalność serwisu, zmienić jego układ, treść oraz funkcjonalność.

 

Art. 15


Właściciel informuje, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.


Art. 16


Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (DZ. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. z dnia 31.03.2000r.) należy kierować do kontrahentów dostarczających usługę w ramach serwisu w którym zawarta została transakcja.


Art.17


Właściciel wyłącza w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, z którymi współpracuje i posługuje się przy wykonywaniu serwisu za szkody poniesione przez użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.


Art. 18


Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności administracyjnej, cywilnej czy też karnej, za korzystanie użytkownika z serwisu przez użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu i/lub szczegółowych regulaminów udostępnianych użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Art. 19

 

Użytkownicy mają dostęp do bazy danych, która jest własnością serwisu jedynie za pomocą wyszukiwarek specjalistów i podmiotów gospodarczych.

 

Art. 20


Użytkownik może posiadać maksymalnie 2 konta w serwisie.


Art. 21


Korzystanie z konta przez osoby trzecie jest zabronione.


Art. 22


Z konta może korzystać wyłącznie użytkownik lub osoba przez niego upoważniona.


Art. 23


Użytkownik ma prawo do usunięcia kontaktując się z administratorem serwisu. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie umowy z serwisem.


Art. 24


W przypadkach łamania postanowień niniejszego regulaminu konto użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich kont użytkownika.
.

Art. 25


Konta nieużywane przez 12 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.

Art. 26


Śmierć lub zaprzestanie działalności użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z serwisem.

Art. 27


Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały umieszczane i publikowane w serwisie, w szczególności zdjęcia, teksty jak i wypowiedzi na forum.

 

Art. 28


Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w serwisie materiałów. Całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik.


Art. 29


Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z regulaminem.


Art. 30


Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów, tekstów, artykółw oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w tychże materiałach.


Art. 31


Administrator Serwisu ma prawo do modyfikowania materiałów użytkownika bez wcześniejszego informowania.

Art. 32


Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności materiałów w dowolnym czasie.


Art. 33


Niezastosowanie się do poleceń Administratora w trybie art. 28 skutkuje usunięciem konta.

 

Art. 34

 

W serwisie dostępne są dwa rodzaje kont Konto standard – darmowe i konto Premium – płatne – bezpłatne jedynie w okresie promocyjnym.

 

Art. 35

 

Konto Premium w okresie pierwszych 12 miesięcy od aktywacji jest bezpłatne. 12 miesięcy liczone jest od dnia aktywacji konta.


Art. 36

 

Po upływie 11 miesięcy od aktywacji konta premium następuje kontakt z użytkownikiem w celu przedłużenia na kolejny okres płatnego wg stawek serwisu Premium na kolejne 12 miesięcy. W przypadku nie opłacenia konta Premium w wyznaczonym terminie jego funkcjonalność zostanie ograniczona do bezpłatnego konta standard.

Art. 37

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z serwisu jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.


Art. 38


Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.operacjeplastyczne.info/kontakt

Art. 39


Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili.

 

Art. 40


Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem www.operacjeplastyczne.info/regulamin